Thai World Affairs Center (Thai World): เวทีนานาทัศนะ
เกี่ยวกับเวทีนานาทัศนะ
ชมรม
เวทีนานาทัศนะเป็นชมรมอาสาสมัครที่มีเป้าหมายในการทำความดีให้แผ่นดิน โดยการใช้เวทีนี้สื่อสารไปยังผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเติมเต็มภูมิปัญญาในการทำงานเพื่อสังคมอย่างมีคุณภาพดียิ่ง ๆ ขึ้น


สมาชิก
ผู้ร่วมงานประกอบด้วยสมาชิกรับเชิญ และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมติของคณะกรรมการจรรยาบรรณของชมรม และผู้ก่อตั้งชมรม


ข้อความที่เหมาะสมในการลงพิมพ์
  1. เป็นประเด็นสาธารณะ ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัว จำต้องมีคุณค่าในเชิงอุทาหรณ์ส่งเสริมให้คนทำความดี หรือละเว้นทำความชั่ว
  2. ส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม ขยันหมั่นเพียร กตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต เมตตาปรานีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มนุษยธรรม มีความเที่ยงธรรม รู้จักเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม รู้รักสามัคคี
  3. ส่งเสริมให้คนมีความรู้ความสามารถ ใฝ่รู้ใฝ่เห็น รู้ทันคน รู้ผิดรู้ถูก รู้วิธีการแก้ปัญหา รู้จักกลยุทธ์ในการกำจัดคนชั่วในสังคม รู้ศิลปะในการบริหารคน-บริหารงาน-บริหารเวลา รู้วิธีการผจญมารร้ายของสังคม
  4. ชี้ให้เห็นความดีและคนดีที่เราควรเห็นเป็นเยี่ยงอย่าง ชี้ให้เห็นความชั่วและคนชั่วที่ควรถูกประณาม ชี้แนะให้รู้จักวิธีทำลายความชั่วและคนชั่ว (ไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ แต่รู้จักใช้กลเม็ดต่อต้านให้เหมาะสมกับสถานการณ์) ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าแผ่นดิน
ผู้สนใจร่วมงาน
ผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการนี้ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม และ/หรือเขียนเรื่องที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของชมรมลงพิมพ์ใน “เวทีนานาทัศนะ” นี้ได้ ท่านจะตอบโต้หรือเสริมประเด็นที่มีคนนำมากล่าวในเวทีฯ นี้ ก็ได้ หรือจะตั้งประเด็นใหม่ก็ได้ ท่านอาจใช้ภาษาเสียดสีหรือมีสีสันเพื่อความสนุกหรือความสะใจก็ได้ เราส่งเสริมความเห็นที่แตกต่างและข้อมูลที่หลากหลาย แต่เราขออนุญาตลงพิมพ์เฉพาะเรื่องหรือข้อความที่ไม่หมิ่นประมาทผู้อื่น และไม่เป็นเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านกรุณาส่งให้ทางอีเมล์หรือแฟกซ์ บรรณาธิการจะช่วยท่านตรวจสอบข้อความก่อนลงพิมพ์ ท่านจะใช้นามจริงหรือนามแฝงก็ได้ แต่ชมรมขอชื่อและที่อยู่จริง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อในยามจำเป็นด้วย
  หัวข้อ เริ่มโดย แสดง
ความเห็น
อ่าน
1 โทษฐานเปิดเผยความลับของทางราชการ เขียน ธีระวิทย์ 8421 17368
2 ถ้าทักษิณ ชินวัตรเข้าไปตั้งฐานบัญชาการต่อต้านรัฐบาลไทยในกัมพูชา ไทยมีสิทธิตอบโต้อย่างไร เขียน ธีระวิทย์ 276 2201
3 การสอบเข้ามหาวิทยาลัย แก้ว 234 1567
4 ควรยกเลิกโครงการอีลิทการ์ดหรือไม่ เขียน ธีระวิทย์ 262 15700
5 สภาผู้แทนราษฎร: ควรยุบหรือไม่ควรยุบ เขียน ธีระวิทย์ 4154 11081
6 ควรจัดการอย่างไรกับวิคเตอร์บูท เขียน 249 1591
7 สส.ทำงานไม่คุ้ม ทรายแก้ว 22588 29614
8 สงครามและสันติภาพในลิเบีย 251 1139
9 อำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสงครามลิเบีย 245 1181
10 อนาคตของลิเบียภายหลัง Muammar Gaddafi 230 1194
11 ควรร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ 268 1281
1[ 2 ] Next >>
 

ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7464, 0-2218-7466 โทรสาร 0-2255-1124
Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7464, 2218-7466 Fax: +66 (0) 2255-1124
E-mail: info@thaiworld.org
Website: http://www.thaiworld.org