สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานและนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่น
สุดปรารถนา ดวงแก้ว
[11 มี.ค. 2562]


ท่าเรือฮัมบันโตตา ความหวังทางเศรษฐกิจของศรีลังกา (Hambantota Port Sri lanka’s Hope for Economy)
พิชชาภา พรชัย
[27 ก.พ. 2562]


จีนชูบทบาทใหม่ “ผู้นำเข้าโลก” ผ่านงาน CIIE ย้ำจุดยืนหนุนการค้าเสรีและระบบพหุภาคี
อรสา รัตนอมรภิรมย์
[15 พ.ย. 2561]


เขตเศรษฐกิจพิเศษลาว นโยบายแห่งความหวังหรือผลกระทบทางลบ
นิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์
[7 ส.ค. 2561]


253 : เสถียรภาพเศรษฐกิจของจีนและแนวโน้ม... : เขียน ธีระวิทย์ [28 ธ.ค. 2548]
236 : การทับซ้อนของผลประโยชน์ กับความเจริญเติบ... : ผาสุก พงษ์ไพจิตร [6 ธ.ค. 2548]
155 : ภัยแล้งปี 2005 : ปัญหาซ้ำซากที่กำลังก้าว... : ธเนศ กองประเสริฐ [6 มิ.ย. 2548]
116 : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจากมหันตภัยคลื่นสึน... : ธเนศ กองประเสริฐ [1 มี.ค. 2548]
40 : แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังเลือกตั้ง... : สมภพ มานะรังสรรค์ [29 พ.ย. 2547]
19 : เอฟทีเอกับเศรษฐกิจพอเพียง... : วิวัฒน์ชัย อัตถากร [7 ก.ค. 2547]
5 : เศรษฐกิจไทยใต้เงาทักษิโณมิกส์... : ธเนศ กองประเสริฐ [5 ก.ค. 2547]
2 : เศรษฐกิจไทยในปี 2003 และแนวโน้มปี 2004... : ธเนศ กองประเสริฐ [8 มี.ค. 2547]


Total 68 Title(s) :: 5 Page(s) :: PREV [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7464, 0-2218-7466 โทรสาร 0-2255-1124
Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7464, 2218-7466 Fax: +66 (0) 2255-1124
E-mail: info@thaiworld.org
Website: http://www.thaiworld.org