ลิงค์
สถาบันเอเชียศึกษา
    http://www.ias.chula.ac.th
 
ศูนย์จีนศึกษา
    http://www.csc.ias.chula.ac.th
 
ศูนย์ยุโรปศึกษา
    http://www.ces.chula.ac.th
 
สถาบันวิทยบริการ
    http://www.car.chula.ac.th
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
    http://www.trf.or.th
 
กองทัพบก
    http://www.rta.mi.th
 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    http://www.lib.kmutt.ac.th
 
โครงการปัญญาสาธารณะแห่งเอเชีย
    http://www.api-fellowships.org
 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
    http://www.kasikornresearch.com
 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    http://www.lib.ku.ac.th

ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7464, 0-2218-7466 โทรสาร 0-2255-1124
Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7464, 2218-7466 Fax: +66 (0) 2255-1124
E-mail: info@thaiworld.org
Website: http://www.thaiworld.org