ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย - Thai World Affairs Center
การบริหารงาน
1. หลักการจัดตั้ง

1. เปิดโอกาสให้ผู้คน (โดยไม่เลือกสัญชาติ) ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เข้ามีส่วนร่วมทำกิจกรรมตามความถนัด
2. มีระบบการบริหารงานที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีความหยืดหยุ่น
3. มีระบบการสรรหาผู้บริหาร โดยเน้นคุณสมบัติในด้านคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีน้ำใจเสียสละ
4. ตำแหน่งและคณะกรรมการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้คน (โดยไม่เลือกสัญชาติ) ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ กำหนดขึ้นและยุบเลิกตามความจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพและความเหมาะสมตามกาลเวลาและกิจกรรม
5. ศูนย์ฯ เป็นองค์กรอิสระจัดตั้งขึ้นด้วยเงินบริจาคและไม่แสวงหากำไร

2. คณะที่ปรึกษา (ผู้ก่อตั้งและผู้อุปถัมภ์เงินทุน)
1. เกษม สุวรรณกุล 2. เขียน ธีระวิทย์
3. เฉลิม ประจวบเหมาะ (ถึงแก่กรรม) 4. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์
5. ทวี ชูทรัพย์ 6. พฤทธิสาน ชุมพล
7. นินนาท โอฬารวรวุฒิ 8. วิทยา สุจริตธนารักษ์
9. ไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล 10. อากร ฮุนตระกูล (ถึงแก่กรรม)
11. สมเกียรติ อ่อนวิมล 12. อำพน นะมาตร์
13. โอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ 14. Ho Kwon Ping
15. อำพล พรรณเชษฐ์ (ถึงแก่กรรม) 16. M. Rajaretnam
17. Jacques Amyot (ถึงแก่กรรม) 18. ธนาคาร ไทยทนุ จำกัด
19. William Klausner 20. โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
21. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 22. สารสิน วีระผล
23. สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
25. The Ford Foundation 26. Esso Standard Thailand Co.,Ltd.
27. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 28. The JHW Thompson Foundation
29. มูลนิธิวิเทศพัฒนา (วทพ.) 30. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

หมายเหตุ :
ก. คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้ทรงความรู้และมีคุณธรรม อุทิศตนให้แก่การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ตามที่แถลงไว้ใน "วัตถุประสงค์ของศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย"

ข. ที่ปรึกษาอุทิศตนให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารศูนย์ฯเป็นครั้งคราว โดยความคิดริเริ่มของที่ปรึกษา หรือโดยคำขอของผู้บริหาร คณะที่ปรึกษาจะประชุมปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ-รับทราบรายงานประจำปีที่เสนอโดยผู้บริหาร และอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของศูนย์ฯ ในโอกาสนั้น ที่ปรึกษาอาจจะร่วมกันกำหนดนโยบายทิศทางและยุทธวิธีในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้วย


3. คณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโครงการ (ปรับปรุงมกราคม 2558)
1. กนกพรรณ อยู่ชา (2558) 2. เขียน ธีระวิทย์ (2529-2557)
3. ดลยา เทียนทอง (2559) 4. ทรายแก้ว ทิพากร (2560)
5. สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ (2561) 6. จรุณี หลักทอง

หมายเหตุ :
ก. กรรมการบริหาร หมุนเวียนกันตามลำดับอักษรของชื่อ เป็นประธานคนละ 1 ปี (ตามที่ปรากฏในวงเล็บ)
ข. ประธานคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์โลกด้วย
ค. จรุณี หลักทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารและเลขานุการโครงการ
ง. หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร คือ ตรวจสอบ-ปรับปรุง-แก้ไข เว็บไซต์ให้มีคุณภาพดียิ่งๆขึ้น ภายในกรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จัดให้มีการประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังแบ่งความรับผิดชอบในการเขียนหรือหาคนเขียนบทความลงเว็บไซต์ ดังนี้
  -กนกพรรณ อยู่ชา : เอเชียใต้, ปัญหาสังคม-สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติทั่วโลก
  -เขียน ธีระวิทย์ : จีน, ยุโรป, ประเด็นเด่นของโลกประจำเดือน
  -ดลยา เทียนทอง : โลกมุสลิม และแอฟริกา
  -ทรายแก้ว ทิพากร : ญี่ปุ่น, ทวีปอเมริกา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์
  -สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ : อาเซียน, APEC

4. กองบรรณาธิการ
  ธีระ นุชเปี่ยม : บรรณาธิการภาคภาษาอังกฤษ
  ธเนศ กองประเสริฐ : บรรณาธิการภาคภาษาไทย

5. คณะทำงาน
  จิระภา สุขเรือนสุวรรณ : ผู้ช่วยเลขานุการ  
สุรพล ชุ่มชูจันทร์ : การเงินและการบัญชี  
จินตนา ฤทธิเสน : Webmaster  


หากผู้เยี่ยมชมมีความคิดเห็นหรือข้อสังเกตในการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้ทราบที่ วรรณรัตน์ ท่าห้อง
โทร. 02-218-7416 โทรสาร 02-255-1124 E-mail: t.wannarat@yahoo.com จักขอบคุณยิ่ง
 


Copyright 2012
ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7463-4, โทรสาร 0-2255-1124

Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7463-4 Fax: +66 (0) 2255-1124 E-mail: info@thaiworld.org Website: http://www.thaiworld.org