1.   เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกเป็นคนดีมีคุณธรรมมากขึ้นไม่มากก็น้อย

2 .  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกมีความรู้เกี่ยวกับโลกและไทยตามลำดับดีขึ้น

3 .  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกสร้างพลังธรรมะให้มีอิทธิพลเหนือการใช้พละกำลัง

4 .  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกร่วมมือกันโดยไม่เอาเปรียบกัน

5 .  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกใช้ทรัพยากรไปในทางสร้างสรรค์และสมดุลมากขึ้น

6 .  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกมีการกระจายอำนาจทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น

7 .  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกมีการกระจายความยุติธรรมทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

8 .  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกมีการกระจายรายได้และการบริโภคอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้น

9 .  เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวโลกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยไม่เน้นวัตถุจนเป็นอันตรายต่อกาย-ใจและสังคม

 


ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7464, 0-2218-7466 โทรสาร 0-2255-1124
Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7464, 2218-7466 Fax: +66 (0) 2255-1124
E-mail: info@thaiworld.org
Website: http://www.thaiworld.org