ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทยนี้ก่อตั้งและดำเนินงานด้วยเงินทุนบริจาคที่ได้รับจากองค์กรระหว่างประเทศ ธนาคาร นักธุรกิจ และเอกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดตั้งเป็นกองทุนถาวร (endowment) เพื่อนำเอาดอกผลมาใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมในระยะยาว

ด้วยปัญหาสภาวะเศรษฐกิจและภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตกต่ำ ศูนย์จึงเผชิญกับภาวะรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทยจึงจำเป็นต้องแสวงหาเงินทุนเพิ่มเติมโดยการขอบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งศูนย์ยินดีรับไว้ตามเกณฑ์ดังนี้

    1. ผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเกียรติให้เป็น “ผู้อุปถัมภ์” และจะระบุชื่อให้ปรากฏใน “รายนามคณะผู้ก่อตั้งและผู้อุปถัมภ์เงินทุนศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย ” ตลอดไป
    2. ผู้ที่บริจาคเงินไม่ถึง 100,000 บาท ถือว่าเป็นผู้มีอุปการคุณต่อศูนย์นี้ จะได้รับการบันทึกไว้ในเอกสาร ของศูนย์โลกสัมพันธ์ไทยในฐานะผู้บริจาคเงินสำหรับการดำเนินงานของศูนย์
    3. การบริจาคเงินทั้ง 2 กรณีดังกล่าวอาจทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย” บัญชีเลขที่ 045-2-90766-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย แล้วแจ้งไปยังผู้อำนวยการศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งจ่าหน้าถึง info@thaiworld.org หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02-25511-24 หรือบริจาคเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย” ส่งไปยังศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7464, 0-2218-7466 โทรสาร 0-2255-1124
Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7464, 2218-7466 Fax: +66 (0) 2255-1124
E-mail: info@thaiworld.org
Website: http://www.thaiworld.org