ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทยกำเนิดขึ้นจากโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ (International Understanding Program, IUP) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2529 และได้รับการยกฐานะให้เป็นศูนย์โลกสัมพันธ์ไทยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547

ก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์โลกสัมพันธ์ไทยนั้น โครงการส่งเสริมเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์มาแล้วหลายประการ ได้แก่

1. ในช่วง 8 ปีแรก โครงการฯ ได้จัดประชุม บรรยายพิเศษ สัมมนา อภิปราย อย่างต่อเนื่อง รายการ "พบเอกอัครราชทูต" เปิดเวทีให้ทูตของต่างประเทศได้มีโอกาสเสวนากับคนในกรุงเทพฯ เป็นครั้งคราว

2.  โครงการฯ เชิดชูบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ที่มีเกียรติประวัติในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ โดยการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้และขอให้ผู้มีผลงานดีเด่นกล่าวถึงงานที่ได้ทำไปเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีของผู้อื่น

3. ในช่วง พ.ศ. 2539-2540 โครงการฯ ได้คัดเลือกครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยการตอบปัญหาแข่งขันกันทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจำนวน 7 คนได้รับทุนไปทัศนศึกษาในญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกันนั้นก็ทำหน้าที่ทูตสัญจร โดยการร่วมมือกับหน่วยงานทำนองเดียวกันกับสองประเทศดังกล่าวด้วย

4. ในช่วงเวลาเดียวกัน โครงการฯ ได้จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกส่งให้เอกชนและสถาบันที่สนใจเป็นครั้งคราว และ

5. ในช่วงเวลา 6 ปีสุดท้าย (2541-2546) โครงการฯ ได้จัดทำ Thailand Monitor ส่งให้บุคคลและสถาบันทั่วโลกที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นรายเดือน เอกสารฉบับนี้บรรจุข้อมูลข่าวสารและบทความเกี่ยวกับประเทศไทย ที่คัดสรรมาจากสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษในไทย เพื่อให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทยในแง่มุมต่างๆดีขึ้น ทั้งในด้านสว่างและด้านมืดศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7464, 0-2218-7466 โทรสาร 0-2255-1124
Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7464, 2218-7466 Fax: +66 (0) 2255-1124
E-mail: info@thaiworld.org
Website: http://www.thaiworld.org