จะมีการพิจารณาปรับปรุงทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันกับสถานการณ์ โดยในช่วง 2 ปีแรก
(พ.ศ. 2547 - 2548) จะทำกิจกรรมในข้อ 1 - 5 และในปีต่อๆ ไป จึงค่อยๆ ขยายกิจกรรมออกไปตามกำลังความสามารถจนกระทั่งครบทุกข้อในระยะยาว

1 .
จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์งานของศูนย์ฯ
2 .
ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมทำนองเดียวกัน
3 .
จัดทำ website เผยแพร่ความรู้และความเห็น ในเรื่องที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เป็นภาษาไทยในเรื่องที่เห็นว่าคนไทยควรจะรู้เกี่ยวกับสังคมโลก และเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เห็นว่าคนต่างชาติควรจะรู้เกี่ยวกับประเทศไทย (ทำนองเดียวกับ "Thailand Monitor" ที่เคยทำมาก่อน) และในอนาคตก็อาจจะมีการจัดทำเป็นภาษาอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก
4 .
จัดให้มีบริการตอบปัญหาทาง Internet สำหรับผู้ที่ถามปัญหาเข้ามาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5 .
จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้โดยการจัดกิจกรรมการบรรยาย สัมมนา เสวนา หรืออภิปราย ในเรื่องที่อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ
6 .
เผยแพร่กิจกรรมและความรู้ที่อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ผ่านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์
7 .
จัดกิจกรรมบรรยายสัญจรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจากต่างประเทศเข้ามาบรรยายในประเทศไทย และจากไทยไปบรรยายในต่างประเทศ ในเรื่องที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์
8 .
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
9 .
ยกย่องบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ โดยประกาศเกียรติคุณเป็นครั้งคราวในรูปแบบที่เหมาะสม

 


ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7464, 0-2218-7466 โทรสาร 0-2255-1124
Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7464, 2218-7466 Fax: +66 (0) 2255-1124
E-mail: info@thaiworld.org
Website: http://www.thaiworld.org