ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย - Thai World Affairs Center
กิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นมา ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทยได้จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้และความเห็นในเรื่องที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ เป็นภาษาไทย ในเรื่องที่เห็นว่าคนไทยควรรู้เกี่ยวกับสังคมโลก และเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เห็นว่า คนต่างชาติควรรู้เกี่ยวกับประเทศไทย

 


Copyright 2012
ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7463-4, โทรสาร 0-2255-1124

Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7463-4, Fax: +66 (0) 2255-1124 E-mail: info@thaiworld.org Website: http://www.thaiworld.org